• Wpisów:272
  • Średnio co: 8 dni
  • Ostatni wpis:6 lata temu, 19:38
  • Licznik odwiedzin:25 153 / 2366 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Mędrzec jest mędrcem tyl­ko dla­tego, że kocha. Zaś głupiec jest głup­cem, bo wy­daje mu się, że miłość zrozumiał.
 

 
Na­wet gdy przy­jaciel działa wbrew to­bie, wciąż jest twoim przyjacielem.
  • awatar Gość: Zgadza się;)
  • awatar Nkfn: nadal :) • Zapraszam do siebie oraz na rozdanie u mnie :) - wyniki już w ten weekend :) http://nkfn.pinger.pl/m/13742360/letnie-rozdanie-u-nkfn-pinger-pl
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Ja­kie to szczęście, że is­tnieje śmierć.
 

 
Kiedy nie miałam już nic do stra­cenia, dos­tałam wszystko.
 

 
Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zaw­sze stoi ta sa­ma woda.
 

 
Ciesz się każdą chwilą, abyś po­tem nig­dy nie żałował, że ut­ra­ciłeś młodość.
 

 
Ludzie tęsknią za całko­witą od­mianą, a jed­nocześnie pragną, by wszys­tko po­zos­tało ta­kie jak dawniej.
 

 
Mo­je ser­ce usłyszało, co mówiło je­go ser­ce i poczuło się szczęśliwe.
  • awatar Sylwunnia: sylwunnia25.pinger.pl/m/13884848/rozdanie-nr-2 zapraszam :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Nie ma we mnie niena­wiści ani żalu, jest tyl­ko świado­mość włas­nej bezużyteczności.
 

 
Jest tyl­ko je­den sposób nauki - pop­rzez działanie.
 

 
Co to jest praw­dzi­we Ja? [...] To kim jes­teś, a nie to, co z Ciebie uczyniono.
 

 
Są chwi­le, by działać i ta­kie, kiedy na­leży po­godzić się z tym, co przy­nosi los.
 

 
Wiele ra­zy cier­piałam, bo tra­ciłam mężczyzn, których kochałam. Dziś wiem, że nie można stra­cić te­go, cze­go nie ma się na włas­ność. Oto praw­dzi­we doświad­cze­nie: mieć coś naj­ważniej­sze­go w życiu bez po­siada­nia tego.
 

 
Miłość trwa wie­cznie to tyl­ko ludzie się zmieniają.
 

 
Świat na­leży do ludzi, którzy mają od­wagę marzyć i ry­zyko­wać, aby spełniać swo­je marze­nia. I sta­rają się ro­bić to jak najlepiej.
 

 
Kiedy o so­bie za­pom­niałam, od­na­lazłam samą siebie.
 

 
Ko­bieta po pros­tu widzi rzeczy, których mężczyźni nie są w sta­nie zauważyć.
 

 
Bra­kuje nam od­wa­gi, żeby podążać za marze­niami, za zna­kami. Może stąd bie­rze się smutek?
 

 
- Boję się.
- To dowód, że kochasz życie.
 

 
Sta­raj się doj­rzeć pro­myk światła tam, gdzie in­ni widzą tyl­ko ciemności.
 

 
To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem.
 

 
Pamiętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad. Dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz.
 

 
Los cza­sem roz­dziela blis­kich so­bie ludzi, żeby uświado­mić im, ile dla siebie znaczą.
 

 
Naj­gor­szym więzieniem jest przeszłość.
 

 
Miłości trze­ba szu­kać wszędzie, na­wet za cenę długich godzin, dni,i ty­god­ni smut­ku i rozczarowań.
 

 
Kocham Cię, bo cały wszechświat sprzy­jał mi w tym, bym mógł Cię poznać.
 

 
Bo w oczach tkwi siła duszy.
 

 
To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia, że życie jest tak fascynujące.
 

 
Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci.
 

 
Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód.
 

 
Widzisz, każdy ma własną śmierć. Ona idzie za na­mi wszędzie, przez całe życie, krok w krok.
 

 
W którym mo­men­cie pęka niebo? W tym, w którym przes­ta­jesz czuć siebie w sobie.